ประวัติความเป็นมา

อำเภอดอนสักเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาญจนดิษฐ์        ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2512 มี 2 ตำบล คือ ตำบลไชยคราม และตำบลดอนสัก และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2512 ได้รับการโอนจาก  อำเภอกาญจนดิษฐ์เพิ่มอีก 1 ตำบล คือ ตำบลชลคราม ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ ดอนสักเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 ต่อมาได้แยกตำบลดอนสัก กับตำบลไชยคราม ออกเป็นตำบลปากแพรก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2521 รวมเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลดอนสัก ตำบลปากแพรก ตำบลไชยคราม และตำบลชลคราม

อำเภอดอนสักตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวไทยตะวันออก หรืออ่าวบ้านดอน ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 62 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 712 กิโลเมตร ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านใน–ขนอม ทางหลวงหมายเลข 4142 อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสักมีพื้นที่ประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร หรือ 286,250 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

2.การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาล จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองดอนสัก

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง คือ

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน

3) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่

ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน

 1. 1. ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก
  2. สำนักงานที่ดินส่วนแยกดอนสัก
  3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
 2. 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก
 3. 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก
 4. 6. สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก
 5. 7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก
 6. 8. หน่วยสัสดีอำเภอดอนสัก
(Visited 753 times, 2 visits today)