สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก โดยนายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอดอนสักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน และร่วมดำเนินกิจรรมในแปลงร่วมกัน (เอามื้อ) โดยในพิธีปิดมีนายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานการปิดอบรมพร้อมมอบนโยบายในการขยายผล ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเยี่ยมชมแปลงต้นแบบ ณ แหล่งเรียนรู้ครัวเรือน ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นางรำไพพรรณ ชูแส ง หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 22 times, 1 visits today)