เยี่ยมครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๒) เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการและจัดทำฐานข้อมูล ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ระดับตำบลและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปฏบัติการ 4 ท.เยี่ยมครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๔ ครัวเรือน เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการและจัดทำฐานข้อมูล ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ,พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน , โครงการทุนชุมชนแก้จน คนสุราษฎร์ พร้อมทั้งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ TP MAP Logbook เรียบร้อยแล้ว ณ ม.๑๓ และ ม.๑๔ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 194 times, 1 visits today)