มอบทุนอุปการะเด็ก จาก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและประธานสตรี มอบทุนอุปการะเด็ก จาก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ ทุน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนอุปการะแก่ เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทะ และเด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วบรรดา ในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๒ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 25 times, 1 visits today)