นายบรรชากิจ หีตจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอดอนสัก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย donsak วันที่ 09 มิ.ย. 2563

เยี่ยมครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๒) เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการและจัดทำฐานข้อมูล ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย donsak วันที่ 05 ส.ค. 2563

สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]