โครงสร้างบุคคลากร

นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ

พัฒนาการอำเภอดอนมดแดง

นางจิฬาภรณ์ วงศ์ด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนพร หอมสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววงเดือน เจริญราช

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 244 times, 1 visits today)