ประวัติความเป็นมา

ดอนมดแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพพื้นที่เป็นเขตเกษตรกรรม มีลำน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านของอำเภอ ดังนี้ ทิศใต้มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทิศตะวันออกและทิศเหนือมีลำเซบกไหลผ่าน ทิศตะวันตกมีลำห้วยนาคำไหลผ่าน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอดอนมดแดงประกอบไปด้วย 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดอนมดแดง     (Don Mot Daeng)     14 หมู่บ้าน  
2. เหล่าแดง     (Lao Daeng)     13 หมู่บ้าน  
3. ท่าเมือง     (Tha Mueang)     10 หมู่บ้าน  
4. คำไฮใหญ่     (Kham Hai Yai)     10 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอดอนมดแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไฮใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมดแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าแดงทั้งตำบล

การคมนาคม

อำเภอดอนมดแดงห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 32 กิโลเมตร

 • ทางถนนอุบลราชธานี-ตระการพืชผล 20 กิโลเมตร
 • ทางถนนแต้ใหม่-ดงบัง 6 กิโลเมตร
 • ทางถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา 6 กิโลเมตร

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนประถม สพฐ.

 • โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
 • โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
 • โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
 • โรงเรียนบ้านท่าเมือง
 • โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
 • โรงเรียนบ้านยาง
 • โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน
 • โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านกุดกั่ว

พ.ศ. 2311 พระวอ พระตา ได้ตั้งเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลำภูพระเจ้าสิริบุญสารได้ยกทัพมาตีเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ พระวอ พระตา จึงอพยพประชาชนและครอบครัวมาที่บ้านดู่บ้านแก (เวียงดอนกอง) อาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ต่อมาอพยพมาที่เมืองดอนมดแดง พ.ศ. 2326ได้เกิดน้ำท่วมเมืองบริเวณเกาะดอนมดแดงซึ่งเป็นที่ตั้งเมือง พระปทุมวรราชสุริยวงส์จึงอพยพไปที่ดงอู่ผึ้ง ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และขอตั้งดงอู่ผึ้งเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช

ท้องที่อำเภอดอนมดแดง ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยมีผลตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534[1] โดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนมดแดง ขึ้นกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี

อำเภอดอนมดแดง ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยแยกพื้นที่จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี [2]โดยมีผลตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

(Visited 801 times, 1 visits today)