ประกาศ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

แนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เล่ม2

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

แนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เล่ม2

ดาวน์โหลด

สื่อการพัฒนาปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด