พิกัด โคก หนอง นา พช. ดงหลวง

พิกัดแปลง โคก หนอง นา พช. ดงหลวง 2564

นายลำทอง ชาวเขา ตำบลกกตูม
นางยุพิน ปัสสาโก ตำบลกกตูม
นางเสงี่ยม ศรีหาพล ตำบลกกตูม
นายลองศักดิ์ แสงชมภู ตำบลกกตูม
นายคำสา มาจอมศรี ตำบลกกตูม
นายมั่ง ชาวเขา ตำบลกกตูม
นางวิณา ข้าตะปน ตำบลกกตูม
นายประดิษฐ์ ข้าตะโปน ตำบลกกตูม
นายค่ำ ชาวเขา ตำบลกกตูม
นายอุดม ชาวเขา ตำบลกกตูม
นายนินโพน ชาวดง ตำบลกกตูม
นายยัง งานสูงเนิน ตำบลกกตูม
นายไชยยนต์ คนเพียร ตำบลกกตูม
นายกาเวิน ราชสินธ์ ตำบลกกตูม
นางสายฝน สัมฤทธิ์ ตำบลกกตูม
นายขาว รินโพคา ตำบลกกตูม
นางชูชาติ ศรีเครือ ตำบลกกตูม
นายวิน แรกชื่น ตำบลกกตูม
นางแว้น พวงโพธิ์ ตำบลกกตูม
นางฐนิษา ชาวดง ตำบลกกตูม
นายโรง โพนลือชาย ตำบลกกตูม
นางคูณ ข่าสะโปน ตำบลกกตูม
นางไมตรี วงษ์พันธ์ ตำบลชะโนดน้อย
นางบังออน โคตรพรม  ตำบลชะโนดน้อย
นางคำปัน ขันดี ตำบลชะโนดน้อย
นายสุพรรณ คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายกาลิน คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายอัฒพล คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นางสาวประจักษ์ รูปงาม ตำบลชะโนดน้อย
นายทัศน์พล คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นางสาวเอมอร คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายปา คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายสังทอง คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นางสาวพร วังทะพันธ์ ตำบลชะโนดน้อย
นางคำสอน คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายลำไมล์ คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นางตุ้มทอง คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นางสีจันทร์ คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายมาย คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายณรงค์ วงษ์ประพันธ์ ตำบลชะโนดน้อย
นายแตง คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายลับ คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายสมใจ เชียงล้ำ ตำบลชะโนดน้อย
นายยุทธศิลป์ โคสาราช ตำบลชะโนดน้อย
นายอุดร คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายสุรพล คำมุงคุณ ตำบลชะโนดน้อย
นายยอด วงค์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นางยามจุรี วงค์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นางโอเลี้ยง คำปิตะ ตำบลดงหลวง
นางสาวฑิฆัมพร ชาภูคำ ตำบลดงหลวง
นางสุกัญญา มณีวรรณ ตำบลดงหลวง
นายสมัย โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นางสาวพิมพ์นิชา อุ่นคำ ตำบลดงหลวง
นายสุบิน วงค์กะโซ่ ตำบลดงหลวง
นางสาววงศ์ฤดี โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นางคำไหม วงค์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นางสาวลิดา วงค์กะโซ่ ตำบลดงหลวง
นายบุญยัง โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นางสุบิน วงค์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นายวัฒนชัย วงค์กะโซ่ ตำบลดงหลวง
นางจันลา โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นายทาม โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นายบุญมี โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นางขนิษฐา เรืองแก้ว ตำบลดงหลวง
นายเกี่ยว วงศ์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นายเหิม วงค์กระโซ่ ตำบลดงหลวง
นายอมรเทพ เชื้อบริบูรณ์ ตำบลดงหลวง
นายมณเทียร ย่อยเงิน ตำบลดงหลวง
นายบรรชา ปักฤทัย ตำบลดงหลวง
นายธนูทอง คำมุงคุณ ตำบลดงหลวง
ด.ต.โชควิทย์ พรมดี ตำบลดงหลวง
นายบุญสม โซ่เมืองแซะ ตำบลดงหลวง
นางสาวมนฤดี ไชยเพชร ตำบลดงหลวง
นายหวาน เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายเหวย เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายสิทธิพร เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายสันติ เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นางพิมลพร วังคะฮาต ตำบลพังแดง
นายชัยมงคล เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายถวิล เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายขาน เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นายเกิ้น เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
นางวิยูร หนูชู ตำบลหนองแคน
นางศุภรานันท์ เชื้อคำจันทร์ ตำบลหนองแคน
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ ตำบลหนองแคน
นายวีระ เชื้อคำจันทร์ ตำบลหนองแคน
นายสราวุธ เชื้อคำจันทร์ ตำบลหนองแคน
นายนิวัฒน์ วนาสันต์ ตำบลหนองแคน
นางศุรารัตน์ คำมุงคุณ ตำบลหนองแคน
นายศักดา เรืองสวัสดิ์ ตำบลหนองแคน
นายจำนง เชื้อคำจันท์ ตำบลหนองแคน
นายสนุกใจ สุคำภา ตำบลหนองแคน
นายหวิน เชื้อคำจันทร์ ตำบลหนองแคน
นางนุ้ม สองพล ตำบลหนองบัว
นายหวัน คำมุงคุณ ตำบลหนองบัว
นายชาญชัย คำมุงคุณ ตำบลหนองบัว
นายเพลินพจน์ ไชยเพ็ชร ตำบลหนองบัว
นางวิมล ดัชถุยาวัตร ตำบลหนองบัว
นางอนามัย รูปงาม ตำบลหนองบัว
นายลับ ไชยเพ็ชร ตำบลหนองบัว
นางเบ็ง เหง้าโอสา ตำบลหนองบัว
นายชอบ คำมุงคุณ ตำบลหนองบัว
นายบายศรี เชื้อคำฮด ตำบลหนองบัว
นางลัดดาวัลย์ แก่นจันทร์ ตำบลหนองบัว
นายจำนงค์ ไชยเพชร์ ตำบลหนองบัว
นายชัยศรี เชียงล้ำ ตำบลหนองบัว
นายคำผง จิตอามาตย์ ตำบลหนองบัว
นายประสพชัย โคตรพรม ตำบลหนองบัว
นายบุญล้อม ไชยเพชร ตำบลหนองบัว
นายเรืองชัย วงค์กระโซ่ ตำบลหนองบัว
นายกันหา ไชยเพชร ตำบลหนองบัว
นายทนงค์ ไชยเพชร์ ตำบลหนองบัว

(Visited 62 times, 1 visits today)