พจ.มุกดาหาร ติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน ออกติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่นายแตง คำมุงคุณ เลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน เลี้ยงหมู ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และได้ร่วมปลูกต้นยางนา ผักหวานป่า โดยมีนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง สัสดีอำเภอดงหลวง ผู้นำชุมชน และได้มีเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ รายนายจำนงค์ ไชยเพชร บ.หนองหนาวงาม ม.8 ต.หนองบัว นำพันธุ์ต้นยางนา พันธุ์ผัก ร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย

เข้าชม 51 ครั้ง
(Visited 51 times, 1 visits today)