พจ.มุกดาหาร ติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน ออกติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่นายแตง คำมุงคุณ เลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน เลี้ยงหมู ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และได้ร่วมปลูกต้นยางนา ผักหวานป่า โดยมีนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง สัสดีอำเภอดงหลวง ผู้นำชุมชน และได้มีเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ รายนายจำนงค์ ไชยเพชร บ.หนองหนาวงาม ม.8 ต.หนองบัว นำพันธุ์ต้นยางนา พันธุ์ผัก ร่วมปลูกในครั้งนี้ด้วย

?พช.มห. ประชุมประจำเดือน? ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ➡️ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ งานนโยบายสำคัญ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ▶️ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ? ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good” ?

วันนี้ (๒๘ เม.ย.๖๓) นำโดยพัฒนาการอำเภอดงหลวง นายพัฒนา วงศ์ประชุม พร้อมทีมงานพัฒนากร เครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชม การปลูกผักของผู้นำสตรีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ในพื้นที่ตำบลชะโนดน้อย

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มร้านค้าชุมชน นางจินตนา ศรีบุญ บ้านย้อมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

?พอ.ดงหลวง พบปะผู้นำ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัย COVID-19? ?ณ พื้นที่ตำบลดงหลวง ? วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยขยายผลการขับเคลี่อนสู่ผู้นำชุมชน รายนางโอเลี้ยง คำปินะ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 2 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ? เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good?