17 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกไปติดตามการประกอบอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านพังแดง ม.1 บ้านนาหลัก ม.4 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

27 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯ ระดับจังหวัด และเป็นประธานในที่ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

28 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ออกติดตามการฝึกอาชีพการสานแห ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนบ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

27 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และทีมงาน ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการฝีกอาชีพการทอผ้าของครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บ้านโนนสะอาด ม.7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ม.๔ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยให้บริการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561 และประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งนายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงานโดยจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

20 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีงาน ติดตามการฝึกอาชีพการดินอิฐประสาน และสานตะกร้าะลาสติก ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสรืมสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแคน ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

19 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกติดตามการฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ ครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมาย บ้านหนองแคน ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

16 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านดอนชาด ม.4 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร