5 ธ.ค. 60 นายวัฒนา วงศ์ประทุม นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองแฝก) ม.10 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง กล่าวรายงาน และมีแม่ค้าพ่อค้า ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐร่วมขายสินค้าจำนวน 41 ร้าน นำสินค้าพืชผลทางการเกษตร สินค้าในท้องถิ่น สินค้า OTOP และสินค้ามากมายนำมาจำหน่ายในงานครั้งนี้

นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ มีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๔๙ หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นผู้แทนรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศรีถาวรพนา ม.10 ต.กกตูม อ.ดงหลวง

23 พ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง พัฒนากรประจำตำบลดงหลวง และตำบลหนองแคน ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เป้าหมาย 77 คน และ นางมณฑนา ยามา พัฒนากรตำบลพังแดง ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 261 เป้าหมาย 32 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอดงหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายฯ ณ วัดโนนสะอาดสามัคคี ม.7 ตำบลหนองบัว มียอดเงินถวายกฐินทั้งสิ้น 200,999 บาท โดยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง และทีม พช.ดงหลวง เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย

24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รับไฟหลวงพระราชทาน จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ประกอบพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิท ในวันที่ 26 ต.ค.60 เมื่อเวลา 15.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง เป็นผู้แทนท่านนายอำเภอฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้อันเชิญไฟพระราชทานถึงที่ว่าการอำเภอดงหลวงเรียบร้อยแล้ว

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรสตรีตำบลดงหลวง อ.ดงหลวง เป้าหมายผู้เข้าอบรม 120 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดงหลวง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามการมอบวัสดุ อุปกรณ์และชี้แจงการดำเนินงานให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop (งบกลุ่มจังหวัดสนุก)

11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 จำนวน 175 คน และร่วมปลูกดอกดาวเรืองบริเวณรอบอำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง โดยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย