พช. ดงหลวง ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตำบลพังแดง สำรวจพื้นที่น้ำตกห้วยเลา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เข้าชม 32 ครั้ง

พช. ดงหลวง ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตำบลพังแดง สำรวจพื้นที่น้ำตกห้วยเลา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตำบลพังแดง สำรวจพื้นที่น้ำตกห้วยเลา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายจิตรกรรม เชื้อคำฮด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดงและคณะฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพังแดง ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลน้ำตกหัวยเลา บ้านห้วยเลา หมูที่ 7 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างพื้นที่ ได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อน พร้อมจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องการบริการด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สพอ.ดงหลวง

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 32 times, 1 visits today)