พช.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 4/2565 ต.หนองแคน

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 4/2565 ต.หนองแคน
วันที่ 20 กัยยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแคน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองแคน เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล การบริหารจัดการกองทุน การบริหารจัดการหนี้ ประจำปี 2565 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล การติดตามหนี้ค้างชำระ และการรับสมัครสมาชิก ปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 3 times, 1 visits today)