พช.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 4/2565 ต.พังแดง

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ สตรี ไตรมาส 4/2565 ต.พังแดง
วันที่ 20 กัยยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพังแดง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพังแดง เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล การบริหารจัดการกองทุน การบริหารจัดการหนี้ ประจำปี 2565 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีระดับตำบล การติดตามหนี้ค้างชำระ และการรับสมัครสมาชิก ปี 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 5 times, 1 visits today)