พช.ดงหลวง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 11 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร โดยอำเภอดงหลวง มีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 550 ครัวเรือน   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด / อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของอำเภอดงหลวง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)