ประชุมคณะทำงานศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดงหลวง

เข้าชม 13 ครั้ง

ประชุมคณะทำงานศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดงหลวง
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง ต่อคณะทำงานติดตามผลฯ โดยอำเภอดงหลวง มีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 550 ครัวเรือน   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด / อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของอำเภอดงหลวง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)