พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตำบลกกตูม

เข้าชม 33 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตำบลกกตูม

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลกกตูม นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
โดยนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด” และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร “ดงหลวงร่วมใจ พ้นภัยยาเสพติด” ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดงหลวง

โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม หน.ส่วนราชการอำเภอดงหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูม ร่วมกิจกรรม.

จากนั้น เวลา 15.00 น. ร่วมประชุม ศป.ปส.อปท. พังแดง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร “ดงหลวงร่วมใจ พ้นภัยยาเสพติด” ซึ่งมีแผนปฏิบัติการในห้วงเดือน ก.ค.-ก.ย.65 นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 33 times, 1 visits today)