พช. ดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลดงหลวง

เข้าชม 20 ครั้ง

พช. ดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลดงหลวง
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีระดับหมู่บ้าน การทำขนมกล้วยฉาบ ตำบลหนองบัว ณ ศาลาประชาคมบ้านย้อม หมู่ที่ 6 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภท เงินอุดหนุน ของตำบลดงหลวง เพื่อเป็นการเรียนรู้การแปรรูปอาหารต่อยอดอาชีพ ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น
ในการนี้ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในบทบาทความสำคัญของสตรี ต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งการดำเนินงานตามแนวทางของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 20 times, 1 visits today)