พช.ดงหลวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

เข้าชม 15 ครั้ง

พช.ดงหลวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
วันที่ ๒4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงพร้อมเจ้าหน้า สพอ.ดงหลวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 4 คน เป็นคณะกรรมการจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานทุนชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)