พช.ดงลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 13 ครั้ง

พช.ดงลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามความก้าวการดำเนินโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว, หมู่ที่ 2 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบการที่กำหนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)