พช.ดงลวง ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10 ตำบลกกตูม

เข้าชม 22 ครั้ง

พช.ดงลวง ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 10 ตำบลกกตูม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายเจ้าหน้าที่ สพอ.ดงหลวง ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนที่สนใจ หมู่ที่ 10 ตำบลกกตูม เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยได้ชี้แจงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดตั้งฯ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลกกตูม โดยจะมีการรับสมัครสมาชิก และประชุมคัดเลือกคณกรรมการฯ และดำเนินการในขั้นตอนตามแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 22 times, 1 visits today)