ศจพ.อ.ดงหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5 /2565

เข้าชม 58 ครั้ง

ศจพ.อ.ดงหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5 /2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงมอบหมายเจ้าหน้าที่ สพอ.ดงหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5 /2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล CISCO WEBEX MEETINGS ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ในการนี้ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแบบบูรณาการ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมา่ยเพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ให้สามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 58 times, 1 visits today)