พช.ดงหลวง สนับสนุนการดำเนินงาน KBO กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกและกระติบข้าว บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13 ตำบลกกตูม

เข้าชม 36 ครั้ง

พช.ดงหลวง สนับสนุนการดำเนินงาน KBO กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกและกระติบข้าว บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13 ตำบลกกตูม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายศุภชาติ แสนบุญศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกและกระติบข้าว บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมได้ ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 36 times, 1 visits today)