พช.ดงหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง) ครั้งที่ 4 /2565

เข้าชม 42 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงและทีมงาน สพอ.ดงหลวง จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง) ในการนี้ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจและวางแผนการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ให้สามารถบรรลุวัตถุตามประสงค์ของโครงการต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 42 times, 1 visits today)