ศจพ.อ.ดงหลวง ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 65 ตำบลชะโนดน้อย

เข้าชม 28 ครั้ง

ศจพ.อ.ดงหลวง ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 65 ตำบลชะโนดน้อย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์/สารวัตกำนัน/ผู้ช่วย คณะกรรมการ ศจพ.อ. ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) กลุ่มที่ต้องสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลชะโนดน้อย รายนางสาวอารยา คำมุงคุณ หมูที่ 2 ต.ชะโนดน้อย ซึ่งเป็นเป้าหมายของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ที่ต้องให้การสงเคราะห์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย ศจพ.อ.ดงหลวง

(Visited 28 times, 1 visits today)