พช.ดงหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลดงหลวง

เข้าชม 11 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลดงหลวง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงพร้อมด้วย นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดงหลวง และทีมงาน จัดประชุมประชุมติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ตำบลดงหลวง ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค และเน้นย้ำทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆ ให้เข้าใจตรงตามแนวทางที่กำหนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)