ศจพ.อ.ดงหลวง ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 65 ตำบลกกตูม

เข้าชม 15 ครั้ง

ศจพ.อ.ดงหลวง ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 65 ตำบลกกตูม
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (คจพ.อ.ดงหลวง) พร้อมนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง นายณัฐวุฒิ วังคะฮาต ผช.สาธารณสุขอำเภอดงหลวง คณะกรรมการ ศจพ.อ. ร่วมกับ พช.อ. ดงหลวง ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) กลุ่มที่ต้องสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลกกตูม 4 ครัวเรือน โดยมีนายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม นายเทคนิค พรานเนื้อ กำนันตำบลกกตูม และผู้ใหญ่บ้าน ม.8,10,14,15 ต.กกตูม และ ผอ.รพสต.แก่งนาง,สานแว้,กกตูม ร่วมคณะติดตามฯ และได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย เมล็ดพันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนเป้าหมาย สำหรับใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย ศจพ.อ.ดงหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)