พช.ดงหลวง ประชุมติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ตำบลชะโนดน้อย

เข้าชม 13 ครั้ง

พช.ดงหลวง ประชุมติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ตำบลชะโนดน้อย
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวงมอบหมายให้ นายถนัด ม่วงนาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชุมประชุมติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ตำบลชะโนดน้อย ณ ศาลาวัดศรีจำปา ม.5 ตำบลชะโนดน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค และเพื่อเน้นย้ำทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆ ให้เข้าใจตรงตามแนวทางที่กำหนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)