พช. ดงหลวง ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพังแดง

เข้าชม 26 ครั้ง

พช. ดงหลวง ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพังแดง
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายนางสาวเอมอร วังคะฮาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพังแดง พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลพังแดง หัวหน้าทีมพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ตำบลพังแดง และทีมงาน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรตำบล ครู กศน. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประธาน อสม. คณะกรรมการสตรีตำบล ผอ.รพ.สต.พังแดง และนักพัฒนาชุมชน อบต.พังแดง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและการแบ่งหน้าที่ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนครัวเรือน โดยวิเคราะห์ปัญหาตามหลัก 4 ท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย( TPMAP Logbook )ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ให้สามารถบรรลุวัตถุตามประสงค์ของโครงการต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 26 times, 1 visits today)