นายอำเภอดงหลวง ประชุมเจ้าหน้าที่ สพอ.ดงหลวง

เข้าชม 50 ครั้ง

นายอำเภอดงหลวง ประชุมเจ้าหน้าที่ สพอ.ดงหลวง
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในเรื่องของการเพิ่มช่องท่างการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมูลค่าจุดเด่นอัตลัษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 50 times, 2 visits today)