สพอ.ดงหลวง ร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ

เข้าชม 9 ครั้ง

สพอ.ดงหลวง ร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูล กายภาพ เศษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายพัฒนา วงค์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้มอบหมายให้ นายศุภชาติ แสนบุญศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)อำเภอดงหลวง และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมจำนวน 8 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูล กายภาพ เศษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564
ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีเนื้อหาในเรื่องการใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และทำให้มีความเข้าใจในเรื่องภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ การตีความทางภูมิสารสนเทศ การใช้โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#GISTDA
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 9 times, 1 visits today)