สพอ. ดงหลวง ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 42 ครั้ง

สพอ. ดงหลวงตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ นพต.ดงหลวง และ นพต.ชะโนดน้อย ได้ออกติดตามการปรับพื้นที่แปลง “โคก หนอง นาโมเดล” ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) ในพื้นที่แปลง น.ส.พิมพ์นืชา อุ่นคำ หมู่ที่ 6 ต.ดงหลวง และ นางสาว เอมอร คำมุงคุณ หมู่ที่6 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โดยในวันนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ตามรูปแบบที่กำหนด ในขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทางทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยตามรูปแบบ ขนาดปริมาตรดิน ในเบื้องต้น ก่อน ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจรับงานในขั้นตอนต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 42 times, 1 visits today)