สพอ. ดงหลวง ตรวจติดตามสำเร็จ การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เข้าชม 16 ครั้ง

สพอ. ดงหลวงตรวจติดตามสำเร็จ การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และ นพต.ดงหลวง ได้ออกติดตามผลสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ระยะที่ 1 แปลงของนายเหิม วงค์กระโซ่ ม.10 ต. ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ที่ได้ดำเนินมาแล้วกว่า 5 เดือน
โดยมีผลผลิตที่สามารถเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน อาทิ ปลาดุก ปลานิล หอยเชอรี่ กบ พืชผักหลากชนิด และมีแหนแดง ที่เป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ที่สามารถจำหน่าย สร้างรายได้พร้อมแบ่งปันเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนตามแนวทางของโครงการต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change for Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สพอ.ดงหลวง
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง

(Visited 16 times, 1 visits today)