สพอ.ดงหลวง จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

เข้าชม 30 ครั้ง

สพอ.ดงหลวง ร่วมจัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2564 รวม 5 วัน

สพอ.ดงหลวง นำโดย นายพัฒนา วงค์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และเจ้าหน้าที่ นำผู้แทนครัวเรือนผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ในกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล สำหรับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom) จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
โดยอำเภอดงหลวง แบ่งจุดการเรียนรู้เป็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 4 และจุดที่ 5 ของจังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน
-ในเนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ส.ค.ส.2547 วิกฤตระเบิดสี่ลูก ปรัชญา 3 ระบบ ศาสตร์พระราชา ว่าด้วย ดิน น้ำ ป่า คน ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล การชมวิดีทัศน์และการถอดบทเรียน การเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจแปลง การเอามื้อสามัคคี การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ในแปลงโคก หนอง นา ของนายแตง คำมุงคุณ หมู่ที่5 ต.ชะโนดน้อย และแปลงนายจำนงค์ ไชยเพชร์ หมู่ที่8 บ้านหนองหนาวงาม ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
-ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบประกาศนีย์บัตรแก่ผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดตลอดระยะเวลา 5 วัน โดยครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติภาคสนามในแปลง พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในจุดที่กำหนดไว้ และครัวเรือนผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป…

– ภาพข่าว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง –

🌏 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good “🌍

(Visited 30 times, 1 visits today)