🚵‍♀️ พอ.พัฒนา ร่วมประชุม การท่องเที่ยว อำเภอดงหลวง🚴‍♀️

เข้าชม 8 ครั้ง

🚵‍♀️ พอ.พัฒนา ร่วมประชุม การท่องเที่ยว อำเภอดงหลวง🚴‍♀️

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2
➡️ วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอดงหลวง เพื่อพิจารณาสำรวจแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี การจัดทำปฎิทินท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬา และการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
↗️ ทั้งนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะคณะทำงานฯ

🌍 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good “🌏

(Visited 8 times, 1 visits today)