🏕🌾พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน ติดตาม เยี่ยมชม ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻🥬

เข้าชม 19 ครั้ง

🏕🌾พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน ติดตาม เยี่ยมชม ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻🥬

✅ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
👉 ณ แปลงนานมณเฑียร ย่อยเงิน บ.เปียด ม.2 ต.ดงหลวง
✍ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”แปลงนายมณเฑียร ย่อยเงิน บ.เปียด ม.2 ต.ดงหลวง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นที่ภาคภูมิใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยผลิดอกออกผลและสามารถ นำมาบริโภคภายในครัวเรือนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเเลกเปลี่ยนรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
– ภาพข่าว โดยสพอ.ดงหลวง –

🌏 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good “🌍

(Visited 19 times, 1 visits today)