🌾พอ.ดงหลวง ลงพื้นที่ คร.ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻

เข้าชม 7 ครั้ง

🌾พอ.ดงหลวง ลงพื้นที่ คร.ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻

▶️วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
↗️ณ แปลงนายกันหา ไชยเพชร บ.หนองหนาว ม.2 ต.หนองบัว
✍ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”แปลงนายกัณหา ไชยเพชร บ.หนองหนาว หมู่ 2 ต.หนองบัว เพื่อสอบถามและติดตามผลการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นที่ภาคภูมิใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยปัจจุบันผลผลิตเริ่มทยอยผลิดอกออกผลและสามารถ นำมาบริโภคภายในครัวเรือนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเเลกเปลี่ยนรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
– ภาพข่าว โดยสพอ.ดงหลวง –

🌏 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good “🌍

(Visited 7 times, 1 visits today)