🥬 พช.ลงพื้นที่ ติดตามผล คร.โคก หนอง นา โมเดล🌾

เข้าชม 13 ครั้ง

🥬 พช.ลงพื้นที่ ติดตามผล คร.โคก หนอง นา โมเดล🌾

ณ แปลงนายขาน เชื้อคำฮด บ้านพังแดง ต.พังแดง

✅ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลพังแดง ติดตาม สนับสนุน ผลการขับเคลื่อนของครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
▶️ ทั้งนี้ นายขาน เชื้อคำฮด คร.ต้นแบบฯ ได้กล่าวถึงโครงการฯ ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตทั้งครอบครัว และจะลงมือทำให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษา นำพาลูกหลานสืบสานอนุรักษ์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นตัวอย่างให้ชุมชน และขอขอบคุณอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดทำโครงการที่ดีมีประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย
-ภาพ/ข่าว โดย สพอ.ดงหลวง-

🌍 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good”🌏

(Visited 13 times, 1 visits today)