พัฒนาชุมชนดงหลวง : เร่งขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง พร้อมทีมงานเร่งมืออย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามหลักทฤษฎืใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้อำเภอดงหลวง มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๖๐ ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 17 times, 1 visits today)