✍ พช.มห.ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 1✍

✍ พช.มห.ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 1✍

👉 วันที่ 21 ม.ค.2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง
▶️ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมาติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ งานนโยบายสำคัญ งานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญเร่งด่วน
🔈 ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยพัฒนากรและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ได้ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางการปฎิบัติราชการฯ

🌍 ข่าวโดย พช.ดงหลวง ” เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″ CDD MUKDAHAN : Change for good 🌍

(Visited 22 times, 1 visits today)