▶️ พช.ดงหลวง รับชมการประชุมทางไกล ◀️

▶️ พช.ดงหลวง รับชมการประชุมทางไกล ◀️

🎥 วันที่ 13 ม.ค.64 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง
🔈 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ รับชมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน”โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🌍 ข่าวโดย พช.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” CDD MUKDAHAN : Change for Good 🌍

(Visited 19 times, 1 visits today)