📢 พลัง อช.สานต่องานพัฒนาชุมชน 📢📢

📢📢 พลัง อช.สานต่องานพัฒนาชุมชน 📢📢

👉 วันนี้ 13 ม.ค.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอำพร พลเยี่ยม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
👉ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอดงหลวง (นายพัฒนา วงศ์ประทุม ) มอบหมายให้ ว่าที่ ร ต.สมนึก จิตอามาตย์ นว.พช.พร้อมด้วย นายวันชัย มาคำ ผู้นำ อช ต.ชะโนดน้อย และนายประหยัด วงค์กระโซ่ ผู้นำ อช. ต.ดงหลวง เข้าร่วมการประชุมฯ

🌍 ข่าวโดย พช.ดงหลวง”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ 👉CDD MUKDAHAN : Change for good 🌍

(Visited 16 times, 1 visits today)