🌾 ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) @ดงหลวง ศึกษา เรียนรู้🎋

🌾 ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) @ดงหลวง ศึกษา เรียนรู้🎋

🔈📢 วันที่ 11 มกราคม 2564 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ดงหลวง แดนวิมาน 12 คน ไปศึกษาและเรียนรู้แปลงครัวเรือนเป้าหมาย รายนายโชควิทย์ พรมดี บ้านดงหลวง ม.3 ต.ดงหลวง และได้ร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพ การปรับปรุงดิน การเตรียมความพร้อมสถานที่เป็นจุดเรียนรู้ระดับครัวเรือนต่อไป

🌎 ข่าวโดย พช.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” CDD MUKDAHAN : Change for good 🌎

(Visited 17 times, 1 visits today)