?พอ.ดงหลวง ร่วมกิจกรรม”เอามื้อ สามัคคี”?

 • ?พอ.ดงหลวง ร่วมกิจกรรม”เอามื้อ สามัคคี”?
  ?วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ แปลง นางวราภรณ์ ประเสริฐสวัสดิ์ บ.คำแสนสุข ม.13 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
  ?นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม”เอามื้อ สามัคคี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในให้เป็นวิถีชีวิต โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11
  (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) นายอำเภอนิคมคำสร้อย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ
  ?ในการนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย?
  ?ข่าวโดย เครือข่าย PR CDD : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good?
(Visited 24 times, 1 visits today)