? พ่อเมืองมุกดาหาร นำชาวบ้านลุยพัฒนา โคก หนอง นาโมเดล?

? พ่อเมืองมุกดาหาร นำชาวบ้านลุยพัฒนา โคก หนอง นาโมเดล?
?วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย”โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมเอามื้อสามัคคี” ณ แปลงนานายเก่งกล้า สุขรี่ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ ๑๑ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
?ในการนี้นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายแตง คำมุงคุณ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
?ข่าวโดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good?

(Visited 90 times, 1 visits today)