พอ.ดงหลวง ร่วมประชุม พอ./นว.พช.เดือนมี.ค. ๖๓

? พอ.ดงหลวง ร่วมประชุม พอ./นว.พช.เดือนมี.ค. ๖๓?
➡️วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร งานในหน้าที่บทบาทภารกิจ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม⬅️
?ภาพข่าว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕:Change for Good?

(Visited 63 times, 1 visits today)