พช.ดงหลวง ลุยพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้?

? พช.ดงหลวง ลุยพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้?
?วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมอบรมการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง?
?ภาพข่าว โดย สพอ.ดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for Good ?

(Visited 77 times, 1 visits today)