ศจพ.จ.มห.ประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

? ศจพ.จ.มห.ประชุมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา


 ?
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
➡️ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มห.) เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้กรอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการฯ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นว.พช. ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
? ภาพข่าว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good ?

(Visited 24 times, 1 visits today)